Oscar係由美國研發,一款外形類似收納櫃既智能垃圾桶,識得分辨垃圾屬性而進行分類。內部分為左右兩個空間區域,頂部有感應設計,當用戶靠近個陣,垃圾桶蓋會自動打開。只需將垃圾放入,通過掃描分析後,Oscar會開始分類工作!

如果類似香蕉皮類垃圾,佢就會自動向左側傾斜,垃圾自動滑入去不可回收箱入面。如果紙質類既可回收物品,就會滑入至右側既可回收箱內。當遇到無法識別既垃圾物品,可以通過按鈕進行手動分類,佢就會記住方便以後識別。

目前產品正係眾籌中零售價格1000美元,預計2019年出貨